Uppförandekod för alla anställda på Matenco


Det här är riktlinjerna för hur vi ska arbeta på ett socialt, etiskt och hållbart sätt. Det hjälper oss att upprätthålla förtroendet mellan oss själva, våra kunder, myndigheter och samhället. Vi förbinder oss att följa uppförandekoden och se till att den blir en del av vår arbetskultur, där vi verkar i enlighet med gällande lagar och förordningar. Uppförandekoden gäller för alla anställda på Matenco och det är alla medarbetares ansvar att vara medvetna om den.

Socialt ansvar

 1. Icke-diskriminering och likabehandling
  Alla anställda ska ha lika möjligheter baserat på kompetens, erfarenhet och prestation - oavsett kön, religion, funktionshinder, nationalitet, sexuell läggning, ålder, politisk åsikt, facklig tillhörighet, etniskt ursprung, eller social bakgrund. Alla anställda ska behandlas med respekt. Diskriminering, fysiska eller verbala trakasserier eller olagliga hot tolereras inte.
 2. Mänskliga rättigheter
  Mänskliga rättigheter är rättigheter för alla individer, oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung, religion, sexuell läggning, eller annan status. Matenco ska alltid respektera de mänskliga rättigheterna och undvika att bidra till kränkningar av individuella mänskliga rättigheter.
 3. Tredje parter
  På Matenco agerar vi med största integritet och förväntar oss att tredje part gör detsamma. Våra värderingar och åtaganden gentemot kunder och andra intressenter används som kriterier för att avgöra vilka tredje parter vi samarbetar med. Vi strävar efter att minimera och begränsa riskerna för företaget, individer och miljön som vår verksamhet kan medföra. Utvärderingar pågår för att säkerställa att tredje part bedriver sin verksamhet i linje med våra värderingar. Vi lämnar inte ut konfidentiell information såsom inköpspriser, upphandlingsprojekt eller avtalsvillkor, varken internt eller externt.
 4. Antikorruption, representation och gåvor
  Representanter för Matenco bör inte erbjuda kunder, potentiella kunder, leverantörer eller konsulter några belöningar eller förmåner som strider mot etablerad affärspraxis för att vinna eller behålla affärer eller erhålla någon annan otillbörlig fördel. Situationer där en anställd känner sig påverkad att göra ett köp i en affärsrelation på grund av att ha fått en gåva eller representation bör inte uppstå. Varje representation som erbjuds eller mottas bör vara en rimlig förlängning av affärsrelationen. Genom att agera på detta sätt undviker vi att sätta oss i en skuldposition till vår värd- och affärsrelation. Begreppet ”representation” inkluderar bland annat middagar, välgörenhet och sportevenemang, fester, teater och konserter.
 5. Penningtvätt
  Vi motverkar penningtvätt genom att tjäna alla inkomster på ett etiskt försvarbart sätt. Vi deltar inte i transaktioner som involverar parter som inte är relaterade till vår verksamhet, ovanliga betalningsmetoder eller onormala förhållanden.